Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Prawo prywatne międzynarodowe

Autor: Pazdan, Maksymilian
Podręcznik zawiera zwięzły wykład prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Poza ustawą - Prawo prywatne mię-dzynarodowe z 2011 roku uwzględniono najważniejsze kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku prawo wyższych uczelni wszelkich typów.


Odpowiedzialność:Maksymilian Pazdan.
Seria:Podręczniki LexisNexis : prawo międzynarodowe
Hasła:Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo rodzinne
Prawo rzeczowe
Prawo zobowiązaniowe
Spadek - prawo
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.
Wydanie:Wyd. 15., stan prawny na sierpień 2012 r.
Opis fizyczny:390, [2] s. ; 24 cm.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Objaśnienia skrótów
 2. Przedmowa do wydania piętnastego
 3. CZĘŚĆ OGÓLNA
 4. ROZDZIAŁ I. Wiadomości wstępne
 5. § 1. Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego
 6. I. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim
 7. II. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu szerokim
 8. III. Prawo prywatne międzynarodowe a inne dziedziny prawa
 9. § 2. Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego
 10. I. Uwagi wstępne
 11. II. Szkoła statutowa
 12. III. Fryderyk Karol von Savigny (1779–1861)
 13. IV. Nowa szkoła włoska
 14. V. Czasy nowsze i najnowsze
 15. VI. Polska nauka prawa prywatnego międzynarodowego
 16. § 3. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
 17. I. Akty prawa wewnętrznego
 18. II. Umowy międzynarodowe
 19. III. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
 20. IV. Prawo zwyczajowe
 21. ROZDZIAŁ II. Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego
 22. § 4. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych
 23. I. Budowa normy kolizyjnej
 24. II. Rodzaje norm kolizyjnych
 25. § 5. Zakres normy kolizyjnej
 26. § 6. Łącznik normy kolizyjnej
 27. I. Uwagi ogólne
 28. II. Obywatelstwo
 29. III. Zamieszkanie (domicyl)
 30. IV. Pobyt zwykły i pobyt prosty
 31. V. Inne łączniki
 32. § 7. Wykładnia. Luki
 33. § 8. Zagadnienie kwalifi kacji
 34. ROZDZIAŁ III. Oznaczenie i zastosowanie prawa właś ciwego
 35. § 9. Kwestia wstępna
 36. § 10. Odesłanie
 37. § 11. Niejednolite prawo
 38. § 12. Zmiana statutu
 39. § 13. Obejście prawa
 40. § 14. Klauzula porządku publicznego
 41. § 15. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
 42. § 16. Problemy związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właś ciwego
 43. I. Zasady ogólne
 44. II. Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego
 45. III. Sposoby usuwania niektórych trudności w trakcie stosowania prawa właściwego
 46. A. Zabiegi kwalifi kacyjne
 47. B. Dostosowanie
 48. C. Ocena równoważności (ekwiwalentności) pojęć lub instytucji prawnych
 49. D. Dostosowanie czynności prawnej do wymagań niewłaś ciwego prawa
 50. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 51. ROZDZIAŁ IV. Osoby fi zyczne i prawne
 52. § 17. Osoby fi zyczne
 53. I. Prawo właś ciwe
 54. II. Zdolność prawna
 55. III. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 56. IV. Ubezwłasnowolnienie
 57. V. Zdolność do czynności prawnych
 58. VI. Wyjątek na rzecz prawa miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy z 2011 r.)
 59. VII. Wyjątek na rzecz legis loci actus (art. 12 ustawy z 2011 r.)
 60. VIII. Szczególna zdolność do czynności prawnych (art. 11 ust. 3 ustawy z 2011 r.)
 61. IX. Zdolność wekslowa i czekowa
 62. X. Imię i nazwisko osoby fi zycznej
 63. § 18. Osoby prawne
 64. I. Prawo właś ciwe
 65. II. Zakres zastosowania statutu personalnego
 66. III. Zmiana statutu
 67. IV. Wyjątek na rzecz prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone
 68. V. Wyjątek na rzecz prawa miejsca dokonania czynności prawnej
 69. VI. Ułomne osoby prawne
 70. VII. Międzynarodowe osoby prawne
 71. VIII. Spółki europejskie, spółdzielnie europejskie
 72. § 19. Dobra osobiste osoby fi zycznej i prawnej
 73. ROZDZIAŁ V. Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie
 74. § 20. Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej
 75. § 21. Forma czynności prawnej
 76. I. Unormowania krajowe
 77. A. Artykuł 25 ustawy z 2011 r.
 78. B. Prawo wekslowe i czekowe
 79. II. Unormowania konwencyjne i europejskie
 80. A. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r.
 81. B. Konwencyjne unormowania kolizyjne
 82. C. Europejskie unormowania kolizyjne
 83. § 22. Wady oświadczenia woli
 84. § 23. Treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności
 85. § 24. Przedstawicielstwo
 86. I. Przedstawicielstwo ustawowe
 87. II. Pełnomocnictwo
 88. § 25. Przedawnienie
 89. ROZDZIAŁ VI. Zobowiązania
 90. § 26. Zobowiązania wynikające z czynności prawnych
 91. I. Uwagi ogólne
 92. II. Wybór statutu kontraktowego
 93. A. Uwagi wstępne
 94. B. Wybór prawa według Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właś ciwym dla zobowiązań umownych
 95. C. Wybór prawa według rozporządzenia Rzym I
 96. III. Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa
 97. A. Uwaga wstępna
 98. B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właś ciwym dla zobowiązań umownych
 99. C. Poszukiwanie prawa właś ciwego w braku wyboru prawa według rozporządzenia Rzym I
 100. D. Przepisy ustawy z 2011 r. uzupełniające rozporządzenie Rzym I
 101. IV. Umowy o pracę
 102. A. Uwagi wstępne
 103. B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właś ciwym dla zobowiązań umownych
 104. C. Umowa o pracę według rozporządzenia Rzym I
 105. V. Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych
 106. VI. Zobowiązania wekslowe i czekowe
 107. VII. Zakres zastosowania prawa właś ciwego dla stosunku zobowiązaniowego
 108. A. Rozważania ogólne
 109. B. Unormowanie Konwencji rzymskiej z 1980 r.
 110. C. Zakres zastosowania statutu kontraktowego na tle rozporządzenia Rzym I
 111. § 27. Zobowiązania wynikające ze zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi
 112. I. Stan prawny w okresie obowiązywania ustawy z 1965 r.
 113. II. Unormowania konwencyjne
 114. III. Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia Rzym II
 115. A. Zasady ogólne
 116. B. Wybór prawa właś ciwego
 117. C. Prawo właś ciwe w braku wyboru prawa
 118. D. Zakres zastosowania prawa właś ciwego
 119. § 28. Zobowiązania związane ze stosunkami z innych dziedzin prawa cywilnego
 120. ROZDZIAŁ VII. Prawa rzeczowe. Posiadanie. Prawa własności intelektualnej
 121. § 29. Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie
 122. I. Prawo właś ciwe
 123. II. Zagadnienia kwalifi kacyjne
 124. A. Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego (lub posiadania)
 125. B. Pojęcie praw rzeczowych i posiadania
 126. III. Zakres statutu rzeczowego
 127. IV. Zmiana statutu rzeczowego
 128. § 30. Prawa własności intelektualnej
 129. I. Uwagi wstępne
 130. II. Unormowania ustawy z 2011 r.
 131. III. Unormowania konwencyjne
 132. A. Prawo autorskie
 133. B. Własność przemysłowa
 134. ROZDZIAŁ VIII. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 135. § 31. Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa
 136. I. Prawo właś ciwe
 137. II. Zakres zastosowania prawa właś ciwego
 138. § 32. Forma zawarcia małżeństwa .
 139. I. Prawo właś ciwe
 140. II. Zakres zastosowania prawa właś ciwego .
 141. III. Małżeństwa konsularne .
 142. § 33. Skutki braku możności lub niezachowania formy zawarcia małżeństwa
 143. I. Prawo właś ciwe
 144. II. Zakres zastosowania prawa właś ciwego
 145. § 34. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami .
 146. I. Prawo właś ciwe .
 147. II. Zakres zastosowania prawa właściwego
 148. § 35. Rozwiązanie małżeństwa i separacja
 149. I. Prawo właś ciwe dla rozwiązania małżeństwa
 150. II. Zakres zastosowania statutu rozwiązania małżeństwa .
 151. III. Separacja
 152. § 36. Pochodzenie dziecka. Odpowiedzialność rodzicielska
 153. I. Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka .
 154. A. Prawo właś ciwe
 155. B. Zakres zastosowania prawa właś ciwego
 156. II. Uznanie dziecka
 157. A. Prawo właś ciwe
 158. B. Zakres zastosowania statutu uznania
 159. III. Odpowiedzialność rodzicielska. Środki ochrony dziecka
 160. A. Uwagi wstępne
 161. B. Jurysdykcja
 162. C. Prawo właś ciwe
 163. IV. Unormowania w konwencjach bilateralnych
 164. § 37. Przysposobienie
 165. I. Prawo właś ciwe .
 166. II. Stosunek normy z art. 57 do normy z art. 58
 167. III. Zakres statutu adopcyjnego
 168. § 38. Alimentacja
 169. I. Prawo właś ciwe
 170. II. Zakres zastosowania prawa właś ciwego
 171. § 39. Opieka i kuratela
 172. ROZDZIAŁ IX. Sprawy spadkowe .
 173. § 40. Statut spadkowy
 174. I. Prawo właś ciwe
 175. II. Zakres statutu spadkowego
 176. A. Przesłanki dziedziczenia
 177. B. Ustalenie zawartości spadku
 178. C. Powołanie do dziedziczenia
 179. D. Nabycie spadku oraz kwestie związane z nabyciem spadku
 180. E. Dział spadku
 181. § 41. Statut czynności prawnych mortis causa
 182. I. Prawo właś ciwe .
 183. II. Zakres statutu czynności prawnych mortis causa
 184. § 42. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego położonego w Polsce
 185. ROZDZIAŁ X. Problematyka kolizyjnoprawna mediacji i międzynarodowego arbitrażu handlowego
 186. § 43. Umowa o mediację
 187. I. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów .
 188. II. Regulacje mediacji
 189. III. Statut umowy o mediację
 190. § 44. Umowa o arbitraż (zapis na sąd polubowny)
 191. § 45. Umowa stron z mediatorem (mediatorami). Receptum arbitrii
 192. I. Umowa stron z mediatorem (mediatorami)
 193. II. Receptum arbitrii
 194. § 46. Prawo stosowane w międzynarodowym arbitrażu handlowym
 195. Aneks
 196. 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80,
 197. poz. 432)
 198. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia
 199. 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właś ciwego dla zobowiązań umownych Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6; sprost. Dz.Urz. UE 2009 L 309/87)
 200. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właś ciwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40)
 201. 4. Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właś ciwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE) (Dz.Urz. UE 2009 L 331/17)
 202. 5. Konwencja o jurysdykcji, prawie właś ciwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158) .
 203. Skorowidz

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: 341
Numer inw.: 49221
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.