Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Policja na świecie

Autor: Hołyst, Brunon
Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak: • zarządzanie policją, • system administracji policji, • style działania policji, • stres traumatyczny w pracy policjanta, • osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej policjantów, • współdziałanie policji ze społeczeństwem, • funkcjonowanie policjantów w sytuacji

zagrożenia, • związki zawodowe policjantów. Nowoczesne opracowanie, jakim jest Policja na świecie, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Autor dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w ponad stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, oraz najważniejsze akty prawne dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Brunon Hołyst.
Hasła:Policja
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.
Wydanie:Wyd. 2. zm. i rozsz.
Opis fizyczny:1320, [8] s. ; 25 cm.
Uwagi:Zawiera również teksty aktów prawnych. Na s. red. błędny ISBN. Bibliogr. przy częściach. Spis treści także ang.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. TABLE OF CONTENTS
 2. Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE
 3. Rozdział I. NAUKA O POLICJI .
 4. 1. Pojęcie nauki o policji
 5. 2. Rozwój nauki o policji .
 6. 3. Metody badawcze funkcjonowania policji .
 7. 4. Metody działania policji
 8. 5. Ocena pracy policji .
 9. 6. Perspektywy rozwoju nauki o policji
 10. Rozdział II. POLICJA W STAROŻYTNOŚCI
 11. Rozdział III. ETYCZNE ASPEKTY ZAWODU POLICJANTA .
 12. Rozdział IV. KULTURA POLICYJNA
 13. 1. Kształtowanie się kultury policyjnej
 14. 2. Charakterystyka kultury policyjnej
 15. 2.1. Argot .
 16. 2.2. Wiedza ezoteryczna
 17. 2.3. Cynizm .
 18. 2.4. Wewnętrzne sankcje
 19. 2.5. Solidarność
 20. 2.6. Izolacja społeczna
 21. 2.7. Percepcja przemocy i dystansu psychologicznego
 22. 3. Struktury grup nieformalnych w organizacjach policyjnych
 23. 3.1. Świat pracy
 24. 3.2. Wpływ grupy podstawowej na biurokrację policyjną
 25. 4. Normy policyjne
 26. Rozdział V. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 27. 1. Istota kształcenia .
 28. 2. Samokształcenie
 29. 3. Edukacja permanentna .
 30. 4. Systemy kształcenia .
 31. 5. Stosunek do edukacji .
 32. 6. System szkolenia policjantów .
 33. 7. Etapy szkolenia .
 34. Rozdział VI. MISJA SPOŁECZNA POLICJI
 35. 1. Społeczna funkcja policji
 36. 2. Społeczne aspekty profi laktyki .
 37. 3. Rola dzielnicowego
 38. 4. Służba patrolowa policji
 39. 5. Operacje patrolowe i współpraca policji ze społecznością lokalną .
 40. 5.1. Metoda tradycyjna
 41. 5.2. Nowe ujęcie metody tradycyjnej
 42. 5.3. Patrol prewencyjny
 43. 5.4. Wezwania policji
 44. 5.5. Zadania administracyjne
 45. 5.6. Patrol kierowany
 46. 5.7. Patrol specjalistyczny .
 47. 5.8. Patrol pieszy .
 48. 5.9. Patrol rowerowy
 49. 5.10. Zespołowe pilnowanie porządku
 50. 5.11. Pilnowanie porządku z nastawieniem na problem .
 51. 5.12. Współpraca policji ze społecznością lokalną
 52. 6. Stosunek obywateli do policji .
 53. 7. Cechy zawodu policjanta
 54. Rozdział VII. POLICJA A BEZPIECZEŃSTWO KRAJU
 55. 1. Rola policji w zapewnieniu ochrony państwu .
 56. 2. Departament Bezpieczeństwa Narodowego
 57. 3. Cykl gotowości .
 58. 3.1. Zapobieganie
 59. 3.2. Ochrona
 60. 3.3. Reagowanie
 61. 3.4. Powrót do normy
 62. Rozdział VIII. TOŻSAMOŚĆ FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 63. 1. Pojęcie tożsamości .
 64. 2. Prawne formy działania policji
 65. 3. Modele funkcjonowania policji .
 66. 4. Ocena warunków pracy policjanta
 67. Rozdział IX. POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC POLICJI
 68. 1. Bezpieczeństwo obywateli .
 69. 2. Skargi obywateli na działalność policji
 70. 3. Wpływ funkcji profi laktycznych policji na postawy społeczne obywateli
 71. Rozdział X. WSPÓŁDZIAŁANIE POLICJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM
 72. 1. Warunki współdziałania
 73. 2. Działalność policji a swobody obywatelskie
 74. 3. Polityka społeczna wobec przestępczości
 75. 4. Nowa sytuacja w Polsce po 1989 roku .
 76. 5. Programy profi laktyczne policji
 77. Rozdział XI. POMOC POLICJI DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 78. Rozdział XII. ZARZĄDZANIE POLICJĄ
 79. 1. Cele i zasady organizacji policji . .
 80. 1.1. Tradycyjne cele organizacji policyjnych .
 81. 1.2. Kontrola funkcjonowania policji .
 82. 1.3. Defi nicja organizacji .
 83. 2. Charakter pracy policji
 84. 2.1. Ewolucja pracy policji
 85. 2.2. Rozsądek policji w podejmowaniu decyzji
 86. 3. Organizacja pracy
 87. 4. Istota kierowania
 88. 5. Kryteria efektywności pracy .
 89. 6. Strategia działalności
 90. 7. Policja a indywidualizacja życia społecznego .
 91. 7.1. Pluralistyczne działania policyjne
 92. 7.2. Nadzorowanie tajnych funkcji policji
 93. 7.3. Odpowiedzialność policji .
 94. 7.4. Dokumentowanie działań policji
 95. Rozdział XIII. ADMINISTRACJA POLICJI .
 96. 1. Cele administracji policji .
 97. 2. Rozwój administracji policji
 98. 2.1. Początki organizacji policji .
 99. 2.2. Era polityczna
 100. 2.3. Era profesjonalizmu
 101. 2.4. Era społeczności lokalnej
 102. 3. Społeczny kontekst administracji policji
 103. 4. Kontekst polityczny administracji policji
 104. 5. Kontekst prawny administracji policji
 105. 6. Wyzwanie dla administracji policji w demokratycznym społeczeństwie
 106. 7. Administracja policji nastawionej na współdziałanie ze społeczeństwem .
 107. 8. Bezpieczeństwo kraju
 108. 9. Dziesięć zasad działania .
 109. Rozdział XIV. ROLA KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI POLICJI
 110. 1. Funkcje procesu komunikacji
 111. 1.1. Komunikacja organizacyjna .
 112. 1.2. Kanały komunikacji
 113. 1.3. Kierunki i bariery komunikacji .
 114. 1.4. Znaczenie informacji
 115. 1.5. Informacja i podejmowanie decyzji w policji .
 116. 1.6. Decyzje podejmowane na ulicy .
 117. 1.7. Policyjne systemy informacji .
 118. 2. Komunikacja w jednostce policji
 119. 2.1. Zrządzanie komunikacją w policji
 120. 2.2. Standardowa procedura operacyjna .
 121. 2.3. Kto komunikuje się z kim i jak? .
 122. 2.4. Przeszkody w komunikacji .
 123. 2.5. Komunikacja operacyjna
 124. 2.6. Efektywnie opracowana dyrektywa . .
 125. 2.7. Proaktywny komunikacyjny model organizacyjny
 126. 3. Wpływ środków masowego przekazu na postrzeganie pracy policji
 127. Rozdział XV. ZWIĄZKI ZAWODOWE POLICJANTÓW
 128. 1. Podstawy prawne tworzenia związków zawodowych w Polsce .
 129. 2. Niezależny Samorządny Związek Policjantów
 130. 2.1. Powstanie Związku Zawodowego Policjantów
 131. 2.2. Funkcjonowanie Związku Zawodowego Policjantów
 132. 3. Związki zawodowe i stowarzyszenia policjantów w Stanach Zjednoczonych
 133. 3.1. Wpływ związków zawodowych policjantów na kształtowanie stosunków pracy
 134. 3.2. Współpraca szefów jednostek policji ze związkami zawodowymi .
 135. Rozdział XVI. STYLE DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 136. 1. Istota stylu działania
 137. 2. Warunki działania
 138. 3. Formy zachowania policjantów podczas przesłuchania .
 139. 4. Wykorzystanie psychologii przez przełożonych funkcjonariuszy policji .
 140. Literatura uzupełniająca
 141. Część druga. PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE DETERMINANTY SŁUŻBY POLICYJNEJ
 142. Rozdział XVII. OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POLICJANTÓW .
 143. 1. Istota osobowości .
 144. 2. Teorie osobowości .
 145. 3. Wzory osobowości .
 146. Rozdział XVIII. TEMPERAMENTALNE WYZNACZNIKI EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA ZAWODOWEGO POLICJANTÓW .
 147. 1. Istota temperamentu .
 148. 2. Koncepcje temperamentu .
 149. 3. Wpływ temperamentu na zachowanie
 150. Rozdział XIX. STRES TRAUMATYCZNY U FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 151. 1. Istota stresu
 152. 2. Stres pourazowy
 153. 3. Wzorce przeżywania stresu .
 154. 4. Stresogenność pracy w policji
 155. Rozdział XX. FUNKCJONOWANIE POLICJANTA W SYTUACJI ZAGROŻENIA
 156. 1. Procedury stosowania środków przymusu .
 157. 2. Reakcja policjanta na zagrożenie .
 158. Rozdział XXI. WYPALENIE ZAWODOWE POLICJANTÓW
 159. 1. Istota wypalenia zawodowego
 160. 2. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe
 161. 3. Zapobieganie procesowi wypalenia zawodowego
 162. Rozdział XXII. UZALEŻNIENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 163. 1. Istota uzależnienia .
 164. 2. Nadużywanie alkoholu przez policjantów
 165. Rozdział XXIII. POSTAWY NIETOLERANCJI I UPRZEDZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
 166. 1. Istota nietolerancji i uprzedzenia .
 167. 2. Źródła nietolerancji i uprzedzeń .
 168. 3. Kontrola przemocy w policji .
 169. 3.1. Normy wynikające z kultury policyjnej
 170. 3.2. Naruszanie policyjnej etyki zawodowej
 171. 3.3. Audyt wewnętrzny
 172. 3.4. Przegląd przypadków naruszenia etyki zawodowej policji
 173. 3.5. Stosowanie proaktywnej współpracy ze społeczeństwem w pilnowaniu porządku jako sposób zmniejszenia dewiacji w policji
 174. 3.6. Uczciwy proces sądowy
 175. Rozdział XXIV. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY PRACY KOBIET W ZAWODZIE POLICJANTA
 176. 1. Możliwości podjęcia przez kobiety pracy w policji
 177. 2. Porównanie międzynarodowe
 178. 3. Wpływ kobiet na styl pracy policji
 179. 4. Różne aspekty służby kobiet w policji
 180. 5. Dyskryminacja kobiet
 181. 6. Integracja płci w pracy .
 182. 7. Badania roli kobiet w policji .
 183. 8. Ocena funkcjonowania kobiet w policji
 184. Rozdział XXV. REAKCJA POLICJI NA ZAGROŻENIA DOBRA DZIECI .
 185. Literatura uzupełniająca .
 186. Część trzecia. PRZEGLĄD SYSTEMÓW ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA POLICJI W WYBRANYCH PAŃSTWACH
 187. Rozdział XXVI. AFRYKA
 188. 1. Algieria .
 189. 2. Angola .
 190. 3. Demokratyczna Republika Konga (Zair)
 191. 4. Egipt
 192. 5. Ghana .
 193. 6. Libia .
 194. 7. Maroko
 195. 8. Nigeria .
 196. 9. Republika Południowej Afryki
 197. 10. Republika Środkowoafrykańska . .
 198. 11. Sudan
 199. 12. Tunezja .
 200. 13. Zambia
 201. Rozdział XXVII. AMERYKA POŁUDNIOWA
 202. 1. Argentyna
 203. 2. Boliwia
 204. 3. Brazylia
 205. 4. Chile
 206. 5. Ekwador
 207. 6. Kolumbia
 208. 7. Kuba
 209. 8. Paragwaj .
 210. 9. Peru
 211. 10. Urugwaj .
 212. 11. Wenezuela
 213. Rozdział XXVIII. AMERYKA PÓŁNOCNA
 214. 1. Kanada .
 215. 2. Meksyk .
 216. 3. Stany Zjednoczone Ameryki .
 217. Rozdział XXIX. AUSTRALIA
 218. 1. Australia .
 219. 2. Nowa Zelandia
 220. Rozdział XXX. AZJA
 221. 1. Arabia Saudyjska
 222. 2. Bangladesz
 223. 3. Chiny
 224. 4. Filipiny
 225. 5. Gruzja
 226. 6. Indie
 227. 7. Indonezja . .
 228. 8. Iran .
 229. 9. Izrael
 230. 10. Japonia
 231. 11. Jemen
 232. 12. Jordania
 233. 13. Kazachstan
 234. 14. Korea Południowa .
 235. 15. Kuwejt
 236. 16. Laos
 237. 17. Liban
 238. 18. Mongolia
 239. 19. Pakistan .
 240. 20. Sri Lanka .
 241. 21. Syria
 242. 22. Tajlandia
 243. 23. Wietnam .
 244. 24. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 245. Rozdział XXXI. EUROPA
 246. 1. Albania
 247. 2. Austria .
 248. 3. Belgia
 249. 4. Białoruś
 250. 5. Bośnia i Hercegowina
 251. 6. Bułgaria
 252. 7. Chorwacja .
 253. 8. Czechy
 254. 9. Dania .
 255. 10. Estonia .
 256. 11. Finlandia
 257. 12. Francja
 258. 13. Grecja .
 259. 14. Hiszpania
 260. 15. Holandia
 261. 16. Irlandia .
 262. 17. Litwa . .
 263. 18. Luksemburg .
 264. 19. Łotwa .
 265. 20. Macedonia
 266. 21. Malta
 267. 22. Mołdawia .
 268. 23. Monako .
 269. 24. Niemcy
 270. 25. Norwegia
 271. 26. Polska .
 272. 27. Portugalia
 273. 28. Rosja . . .
 274. 29. Rumunia .
 275. 30. Serbia .
 276. 31. Słowacja .
 277. 32. Słowenia
 278. 33. Szwajcaria
 279. 34. Szwecja .
 280. 35. Turcja .
 281. 36. Ukraina
 282. 37. Węgry
 283. 38. Wielka Brytania .
 284. 39. Włochy .
 285. Literatura uzupełniająca .
 286. Część czwarta. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA POLICJI
 287. Rozdział XXXII. INTERNACJONALIZACJA PRZESTĘPCZOŚCI WYZWANIEM DLA ORGANIZACJI POLICYJNYCH W EUROPIE .
 288. 1. Zarys historii współpracy międzynarodowej
 289. 2. Wpływ internacjonalizacji na struktury organizacji policyjnych
 290. 3. Europejski nakaz aresztowania .
 291. Rozdział XXXIII. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA POLICJI KRYMINALNEJ – INTERPOL
 292. 1. Historia Interpolu .
 293. 2. Struktura organizacyjna
 294. 3. Budżet Interpolu .
 295. 4. Perspektywy rozwoju Interpolu
 296. Rozdział XXXIV. EUROPOL
 297. 1. Europol w architekturze bezpieczeństwa Unii Europejskiej . .
 298. 2. System informacyjny Schengen
 299. 3. Biura SIRENE .
 300. 4. Polska w Europolu
 301. Rozdział XXXV. MIĘDZYNARODOWE AKADEMIE POLICYJNE .
 302. 1. Europejska Akademia Policyjna (CEPOL)
 303. 2. Środkowoeuropejska Akademia Policyjna (MEPA)
 304. 3. Stowarzyszenie Europejskich Szkół Policji (AEPC)
 305. 4. Europejska sieć kształcenia policyjnego (EPLN)
 306. Rozdział XXXVI. INNE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
 307. 1. Grupa Zadaniowa Szefów Policji
 308. 2. Europejska Konfederacja Policji (EUROCOP) .
 309. 3. Organizacja Europejskiej Policji Drogowej (TISPOL)
 310. Literatura uzupełniająca .
 311. ZAŁĄCZNIKI
 312. Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (2009/371/WSiSW)
 313. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym .
 314. Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (2004/512/WE) .
 315. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
 316. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) .
 317. OKIENKA
 318. O potrzebie badań policji na świecie
 319. Kultura w działaniach policji . .
 320. Policja i szkolenie na odległość
 321. Działania policyjne a rozwój demokracji . .
 322. Działalność polskiej policji podczas EURO 2012
 323. Gęstość policji w Europie Zachodniej .
 324. Policja a terroryzm . .
 325. Huragan Katrina: rozprzężenie w egzekwowaniu prawa .
 326. Różnorodność etniczna policji .
 327. Opinie o pracy policji i poczucie bezpieczeństwa .
 328. Community policing w Europie
 329. Wychodząc do społeczeństwa .
 330. Policja w międzynarodowej perspektywie .
 331. Systemy alarmowe w sprawach uprowadzeń dzieci .
 332. Analiza porównawcza organizacji policji .
 333. Policja w krajach byłego bloku wschodniego .
 334. Teoria schematów w policji . .
 335. System oceny pracy jednostek policji .
 336. Szefowie policyjni . .
 337. Zachowania policyjne i osobowość policyjna .
 338. Cynizm, stres i dewiacje w pracy policji . .
 339. Symboliczny napastnik .
 340. Samobójstwa policjantów . .
 341. Teoria konfl iktu a działania policyjne .
 342. Wpływ internacjonalizacji na organizację policji w Europie .
 343. Główne trendy w zakresie bezpieczeństwa .
 344. Systemy policyjne na świecie .
 345. Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości .
 346. Ofi cerowie łącznikowi Policji .
 347. Jak powstała polska komórka SIRENE

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 351
Numer inw.: 50224
Dostępność: można wypożyczyć za kaucją na 14 dni

schowek


Inne wydania tej pozycji w zbiorach biblioteki:

bookInne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.